Zarejestruj się do świata Sailing Machine i korzystaj z ofert specjalnych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy Sailingmachine działający pod adresem strony internetowej https://sailingmachine.pl/, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony prywatności użytkowników i udzielonych przez nich informacji oraz przekazanych danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej i dokonywania zakupów w ramach sklepu. W tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Korzystanie ze strony internetowej https://sailingmachine.pl/ oraz sklepu internetowego pod nazwą Sailingmachine pod adresem https://sailingmachine.pl/ oznacza akceptację przedstawionych warunków.

§ 1
Polityka prywatności i polityka cookies
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej https://sailingmachine.pl/ i przysługujących im w związku z tym uprawnieniach, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się̨ na stronie internetowej https://sailingmachine.pl/ oraz w sklepie internetowym Sailingmachine.
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

§ 2
Administrator danych
Administratorem strony oraz danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest ST2ST sp. z o.o., ul. Zagrodowa 1/1, 63-004 Gowarzewo, NIP 7773403198, KRS 0001026246, adres e-mail do korespondencji elektronicznej: hello@sailingmachine.com.

§ 3
Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe są przechowywane i chronione z należytą starannością. Administrator przetwarza dane Użytkowników przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich utratą, naruszeniem integralności danych oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

§ 4
Zmiany w Polityce Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, ze względu na zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, rozwój technologii internetowej czy strony internetowej. Zmiana Polityki zostanie oznaczona na stronie internetowej.

§ 5
Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
1. Zakup bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym.
Dane osobowe podane podczas zakupu w sklepie internetowym https://sailingmachine.pl/ przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) oraz obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, w tym newslettera, informacji o dostępności produktu, ofercie.
2. Rejestracja w sklepie internetowym https://sailingmachine.pl/
Dane osobowe podane podczas rejestracji w sklepie internetowym https://sailingmachine.pl/ przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu obsługi i zapewnienia działania konta użytkownika w sklepie internetowym https://sailingmachine.pl/, realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) oraz obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, w tym newslettera, informacji o dostępności produktu, ofercie.
3. Rejestracja Newsletter
Adres poczty elektronicznej oraz inne dane podane podczas rejestracji jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej https://sailingmachine.pl/, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie internetowej https://sailingmachine.pl/ mogą być przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących przepisów prawa:
– marketing bezpośredni własnych produktów i usług lub polecanych produktów podmiotów partnerskich kierowany do Kupującego- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
– dopasowanie treści wyświetlanych na stronie https://sailingmachine.pl/ do indywidualnych potrzeb oraz doskonalenia jakości oferowanych usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
– wysyłanie newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– obsługa fanpage na Facebooku, konta na Instagramie i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
– zarządzanie stroną internetową https://sailingmachine.pl/— art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
– badanie satysfakcji z oferowanych usług, zarządzanie kontaktem z Użytkownikiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
– analiza, polegająca między innymi na interpretacji danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
– wykorzystywanie plików cookies na stronie internetowej i jej podstronach — art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
– archiwizacja, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora
– kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi — art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy
– udzielanie rabatów, informowanie o promocjach i ofertach Sailingmachine lub podmiotów z nią współpracujących— art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda
– ustalenie, dochodzenie, obrona przed roszczeniami — art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora,
– rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową — art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)
– wystawienie rachunku, faktury i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w sklepie internetowym https://sailingmachine.pl/ lub pozostałych produktów i usług — art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)
– wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłanie oferty na prośbę Użytkownika — art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie).

§ 6
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym https://sailingmachine.pl/. Podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym https://sailingmachine.pl/.
Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego https://sailingmachine.pl/ uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

§ 7
Okresy przechowywania danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy może przechowywać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest do realizacji obowiązków prawnych, w tym przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z dokonaną sprzedażą.
W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi konta użytkownika lub w celu udostępniania Newslettera, będą przetwarzane do momentu rezygnacji z konta użytkownika w sklepie internetowym https://sailingmachine.pl/, rezygnacji z Newslettera lub zakończenia jego wydawania, rezygnacji z udziału w programie lojalnościowym lub zakończenia programu. Okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

§ 8
Przekazywanie danych
Dane użytkownika mogą być przekazywane podmiotom, które działają na zlecenie Sailingmachine, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom i doradcom.
W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących z Sailingmachine podmiotów obsługujących płatności elektroniczne dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator klienta przypisany przez podmiot obsługujący płatności) zostaną udostępnione temu podmiotowi w celu realizacji płatności.

§ 9
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowanie)
Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania użytkownika na stronie sklepu internetowego https://sailingmachine.pl/ m. in. poprzez przeglądanie strony konkretnego produktu, dodanie konkretnego produktu do koszyka, analizę historii dokonanych zakupów. Sailingmachine może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania może być otrzymywanie indywidualnie dobranych ofert i informacji o produktach, usługach i zniżkach, spersonalizowanych z użyciem opisanych powyżej metod. Propozycji.
Każdy Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ jego na prawa i obowiązki.

§ 10
Prawa użytkowników
W związku z przetwarzaniem przez Sailingmachine danych osobowych użytkownikom przysługują następujące prawa:
– Prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania podanych danych osobowych, prawo do informacji jakie dane są przetwarzane oraz prawo dostępu do tych danych i ich kopii,
– Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe,
– Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy kwestionowane jest nasze prawo do ich wykorzystania,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania
– Prawo do przenoszenia danych do innego administratora (na zasadach określonych w art. 20 RODO)
– Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie zgody użytkownika w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– Cofnięcie zgody na komunikację marketingową w każdej chwili,
Uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
Aby skorzystać z przysługujących praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres e-mail hello@sailingmachine.com. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO. Dane osobowe podane w koncie użytkownika można samodzielnie edytować. Można również zwrócić się do Sailingmachine z żądaniem usunięcia całego konta użytkownika poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: hello@sailingmachine.com z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym https://sailingmachine.pl/. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera użytkownik może skontaktować się z Sailingmachine z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym https://sailingmachine.pl/. Informacje o sposobie rezygnacji z Newslettera wskazane są również w stopce każdego Newslettera.

§ 11
Pliki Cookies
Od chwili połączenia się ze stroną internetową https://sailingmachine.pl/ wykorzystywane są pliki cookies (małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu Użytkownika witryny internetowej, aplikacji lub innej platformy, w czasie, którym z niej korzysta). Niezbędne są do zapamiętywania preferencji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych odnośnie wykorzystywania witryny internetowej.
Na stronie https://sailingmachine.pl/ wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:
– Niezbędne (techniczne) pliki cookie – pozwalają poruszać się po stronie internetowej i korzystać z różnych opcji lub usług, które w niej istnieją, takich jak na przykład zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, realizacja procesu zakupu zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrola nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi, dokonywanie zgłoszenia rejestracyjnego, włączanie treści dynamicznych (na przykład animacja wczytywania tekstu lub obrazu) lub udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych. Techniczne pliki cookie, które są absolutnie niezbędne, są pobierane domyślnie, gdy umożliwiają wyświetlanie platformy lub świadczenie usługi żądanej przez użytkownika. Zablokowanie tych plików cookie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie strony.
– Funkcjonalne pliki cookie umożliwiające personalizację – pozwalają użytkownikowi zapamiętać informacje, dzięki czemu uzyskuje on dostęp do usługi lub platformy o określonych cechach, które mogą być różne od cech poszukiwanych przez innych użytkowników, takich jak na przykład język, liczba wyników, które mają być wyświetlane, wygląd lub zawartość serwisu w zależności od typu przeglądarki, z której korzysta użytkownik lub regionu, z którego ma miejsce dostęp itp. Brak akceptacji tych plików cookie może prowadzić do spowolnienia działania witryny lub źle dostosowanych zaleceń.
– Analityczne pliki cookie – pomagają administratorowi zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z serwisu, dzięki czemu możliwe jest poprawienie funkcjonowania sklepu internetowego. Zbierają informacje o tym, które strony są najczęściej odwiedzane przez naszych klientów, skąd trafiają na naszą stronę, które funkcjonalności strony są przez nich najczęściej wybierane. Pozwalają monitorować i prowadzić statystyki wykorzystania strony, rozpoznawać i eliminować błędy na stronie, sprawdzać skuteczności reklam. Sklep wykorzystuje też Google Analytics. Uzyskuje takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
– Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
– Behawioralne (reklamowe) pliki cookie – przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie na ich podstawie określonego profilu wyświetlania reklam.
W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookie może wpłynąć na poprawne funkcjonowanie niektórych procesów na stronie oraz dostosowanie jej do preferencji użytkownika.
W używanych przez nas plikach cookie nie przechowujemy poufnych informacji, takich jak hasła, dane karty kredytowej lub debetowej itp
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

§12
Linki odsyłające
Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych (na przykład przy płatności za pośrednictwem partnera). Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Wróc do zakupów
0